در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای اصفهان
  • واحد مطالعات برق و انرژی
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۴

خلاصه پروژه: