در یک نگاه:

  • نام کارفرما :سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
  • واحد مطالعات برق و انرژی
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۳

خلاصه پروژه: