خدمات مشاوره نظارت قرارداد تله متری تأسیسات آبرسانی شهرهای لتیان به آبعلی (پردیس، رودهن، بومهن، آبعلی) و چهار شهر باقیمانده (ارجمند، کیلان، رودبار قصران و آبسرد)

نام کارفرما : شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران واحد نظارت تاریخ قرارداد 1400

ادامه مطلب