وبلاگ

عملیات اندازه گیری منابع آب زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی گلپایگان، موته، چادگان، بوئین- میان دشت، چهل خانه، دامنه- داران، علویجه- دهق، کرون و بختیاری در سال آبی 1402- 1401

نام کارفرما : شرکت آب منطقه ای اصفهان واحد امور اجرایی تاریخ قرارداد 1401

ادامه مطلب