در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت آب وفاظلاب روستایی استان کرمان
  • واحد نظارت و اجرای مکانیک و سازه
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۶

خلاصه پروژه: