در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت آب و فاضلاب استان یزد
  • واحد نظارت برق و انرژی
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۶

خلاصه پروژه: