در یک نگاه:

  • نام کارفرما : شهرداری اصفهان
  • واحد مطالعات
  • تاریخ قرارداد 1399

خلاصه پروژه: