در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی
  • واحد مطالعات مکانیک و سازه
  • تاریخ قرارداد ۱۳۸۹

خلاصه پروژه: