در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای لرستان
  • واحد مطالعات
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۸

خلاصه پروژه: