• نام کارفرما : شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران
  • واحد مطالعات
  • تاریخ قرارداد 1399