در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی
  • واحد مطالعات
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۸

خلاصه پروژه: