• نام کارفرما : شرکت آب و فاضلاب کاشان
  • واحد نظارت
  • تاریخ قرارداد 1400