در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
  • واحد نظارت برق و انرژی
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۸

خلاصه پروژه: