در یک نگاه:

  • نام کارفرما :
  • واحد
  • تاریخ قرارداد ۱۳۸۹

خلاصه پروژه: