• نام کارفرما : شرکت آب منطقه ای اصفهان
  • واحد مطالعات
  • تاریخ قرارداد 1399