در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای اصفهان
  • واحد مطالعات مکانیک و سازه
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۸

خلاصه پروژه: