• نام کارفرما : شرکت آب منطقه ای اصفهان
  • واحد نظارت
  • تاریخ قرارداد 1400