• نام کارفرما : شرکت آب منطقه ای بوشهر
  • واحد بهره برداری
  • تاریخ قرارداد 1400