در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد
  • واحد مطالعات مکانیک و سازه
  • تاریخ قرارداد ۱۳۸۷

خلاصه پروژه: