در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت اب منطقه ای اصفهان
  • واحد نظارت و اجرای برق و انرژی
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۱

خلاصه پروژه: