در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت آب و فاضلاب استان تهران
  • واحد نظارت و اجرای برق و انرژی
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۰

خلاصه پروژه: