در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت آب و فاضلاب استان همدان
  • واحد مطالعات برق و انرژی
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۰

خلاصه پروژه: