• نام کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی
  • واحد نظارت
  • تاریخ قرارداد 1400