• نام کارفرما : شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران
  • واحد نظارت
  • تاریخ قرارداد 1400