• نام کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
  • واحد نظارت
  • تاریخ قرارداد 1401