در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت صنعتی معدنی گل گهر
  • واحد نظارت و اجرای برق و انرژی
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۳

خلاصه پروژه: