در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
  • واحد مطاعات مکانیک وسازه
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۵

خلاصه پروژه: