در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
  • واحد مطالعات مکانیک و سازه
  • تاریخ قرارداد ۱۳۸۶

خلاصه پروژه: