در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
  • واحد مطالعات مکانیک و سازه
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۶

خلاصه پروژه: