در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت صنعتی معدنی گل گهر
  • واحد مطالعات مکانیک و سازه
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۲

خلاصه پروژه: