در یک نگاه:

  • نام کارفرما : دانشگاه کاشان
  • واحد مطالعات
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۸

خلاصه پروژه: