• نام کارفرما : شرکت آب منطقه ای اصفهان
  • واحد امور اجرایی
  • تاریخ قرارداد 1401