• نام کارفرما : شرکت اب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران
  • واحد مطالعات
  • تاریخ قرارداد 1399