در یک نگاه:

  • نام کارفرما :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
  • واحد مطالعات مکانیک و سازه
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۷

خلاصه پروژه: