در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
  • واحد مطالعات برق و انرژی
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۲

خلاصه پروژه: