در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان
  • واحد مطالعات برق و انرژی
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۵

خلاصه پروژه: