• نام کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
  • واحد مطالعات
  • تاریخ قرارداد 1401