در یک نگاه:

  • نام کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی استان چهار محال و بختیاری
  • واحد مطالعات
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۸

خلاصه پروژه: