• نام کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد
  • واحد مطالعات
  • تاریخ قرارداد 1401