• نام کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی
  • واحد مطالعات
  • تاریخ قرارداد 1400