• نام کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
  • واحد مطالعات
  • تاریخ قرارداد 1399