• نام کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان یزد
  • واحد نظارت
  • تاریخ قرارداد 1400