• نام کارفرما : مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری
  • واحد مطالعات
  • تاریخ قرارداد 1400