در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شهرداری خارک
  • واحد مطالعات مکانیک و سازه
  • تاریخ قرارداد ۱۳۸۸

خلاصه پروژه: