• نام کارفرما : شهرداری اصفهان
  • واحد مطالعات
  • تاریخ قرارداد 1400