در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
  • واحد نظارت و اجرای مکانیک و سازه
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۲

خلاصه پروژه: