در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد
  • واحد نظارت و اجرای مکانیک و سازه
  • تاریخ قرارداد ۱۳۸۸

خلاصه پروژه: