• نام کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
  • واحد نظارت
  • تاریخ قرارداد 1401