• نام کارفرما : شهرداری شهرضا
  • واحد مطالعات
  • تاریخ قرارداد 1400