در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
  • واحد نظارت و اجرای برق و انرژی
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۳

خلاصه پروژه: